Algemene voorwaarden

Toepassing

Bedrijf: De vennootschap die hoevetoerisme diensten verleent.

Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die met een bedrijf een overeenkomst voor het verlenen van hoevetoerismediensten en andere aanverwante diensten heeft afgesloten.

Verlenen van hoevetoerismediensten:Het door een bedrijf verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst:Een overeenkomst tussen een bedrijf en een klant terzake een of meer door het bedrijf te verlenen hoevetoerismediensten tegen een door de klant te betalen prijs. Het plaatsen van reservering komt overeen met het afsluiten van de Overeenkomst.

2.       Verplichtingen van bedrijf

Het bedrijf is gehouden aan de klant gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn accommodatie gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van hiernavermelde tijdstippen. De accommodatie dient ter beschikking van de klant te zijn van 15u op de dag van de aankomst tot 10u30 op de dag van vertrek.

Het bedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de klant ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de klant ter hand te stellen. De klant is gehouden de huisregels na te leven.

Het bedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van hoevetoerismediensten aan een klant te beëindigen wanneer de klant de huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het bedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De klant dient alsdan op eerste verzoek de accommodatie te verlaten. Het bedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de klant begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het bedrijf voldoende aanleiding geven.

3.       Verplichtingen van de klant

Het is de klant hierbij verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor andere doelen dan waarvoor de accommodatie bestemd is. Het is verboden die ruimtes op die wijze te gebruiken waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zou kunnen ontstaan op het normale hoevetoerismegebeuren en de waarden van de accommodatie, of de rust van de overige gasten zou kunnen verstoren. De klant zal in geval van schade/hinder deze schade dienen te vergoeden.

De klant dient de huisregels van het bedrijf te respecteren en na te leven.

De klant verbindt zich ertoe de accommodatie binnen het opgelegde tijdstip te verlaten. In geval de klant langer dan 10u30 op de dag van vertrek in de accommodatie verblijft, zonder een uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf, zal een extra dag aangerekend worden, volgens op dat moment geldende tarieven, bij wijze van een schadevergoeding. In dit geval dient de klant op dezelfde dag de accommodatie ten laatste tegen 11u30  te verlaten, indien de kamer reeds geboekt is.

4.       Reservering en afrekening

Het ‘verzoek tot reservatie’ houdt geen definitieve reservatie in. De reservatie wordt maar eerst als definitief beschouwd van zodra de klant een ‘bevestiging van reservatie’ ontvangt (al dan niet via e-mail of per post) van De Blauwe Zaal BV met daarin de nodige reservatiegegevens.

Bij reservering wordt vooruitbetaling gevraagd. Zonder vooruitbetaling worden er geen reservaties aanvaard.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor een eventuele dubbele boeking. In voorkomend geval zal het bedrijf  in samenspraak met de klant een voor beide partijen ‘redelijke’ oplossing zoeken. De klant heeft in voorkomend geval geen recht op een schadevergoeding.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 90,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die het bedrijf aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door het bedrijf aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlsintrest verschuldigd van 2,25% voor particulieren en 8,8% per jaar voor professionele klanten. De nalatigheidintresten worden per begonnen maand verrekend.

In geval van wanprestatie door het bedrijf is de klant eveneens gerechtigd op een gepaste schadevergoeding, zoals in de  huidige algemene voorwaarden wordt voorzien.

De betwisting van de factuur dient op straffe van verval, op gemotiveerde wijze, per aangetekend schrijven en  binnen 5 dagen na de ontvangst ervan te gebeuren.

5.       Annulering door de klant

De klant kan het geboekte verblijf annuleren tot 3 dagen vóór aankomst.

Bij annulering binnen de 3 dagen voor aankomst, wordt de eerste nacht aangerekend.

Bij annulering binnen de 48u of minder voor de ingangsdatum, wordt het volledige verblijf aangerekend

Bij No Show en vroegere vertrekdatum, wordt het volledige verblijf aangerekend. 

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

6.       Aansprakelijkheid van bedrijf

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die in de accommodatie zijn meegebracht door een klant die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het bedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het bedrijf.

Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het bedrijf. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.

In geen enkel geval is het bedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

  • de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
  • het door de verzekeraar van het bedrijf aan het bedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
  • de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het bedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het bedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het bedrijf.

Indien het bedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het bedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het bedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het bedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het bedrijf.

7.       Aansprakelijkheid van de klant

De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het bedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

8.       Overmacht

Als overmacht voor het bedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het bedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het bedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het bedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

9.       Klachten

Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen het bedrijf uiterlijk binnen de vijf dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

10.   Veiligheid

Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag achter de deuren geplaatst worden.

Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies.

Het is verboden ontvlambare, explosieve (bijv. vuurwerk) of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in de accommodatie, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden.

Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.

Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden.

11.   Waarborgen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt het bedrijf zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren ongeacht het tijdstip.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de accommodatie of op de parking bevinden, door het bedrijf kunnen worden achter gehouden als waarborg voor de betaling van het verschuldigde.

Huisreglement

De klant kan inchecken in het hotel vanaf 15u. Het uitchecken dient vóór 10u 30 te gebeuren, tenzij de partijen schriftelijk anders hebben overeengekomen.

Er is een gemeenschappelijke keuken aanwezig in het gebouw, waarvan de klant gebruik kan maken. Na gebruik ervan dient de keuken in propere toestand achtergelaten te worden.

Het bedrijf biedt geen ontbijtfaciliteiten aan. Er kan op verzoek van de klant een ontbijtmand bezorgd worden.

De kamer wordt dagelijks schoongemaakt, tenzij de klant aangeeft het niet nodig te zijn. De handdoeken worden ververst voor zover de klant deze in de douche op de grond legt.

De klant mag geen overlast veroorzaken voor de andere gasten, door onaangepast gedrag of elk het lawaai van welke aard ook.

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Het betaald verrichten of ontvangen van seksuele diensten is verboden in de accommodatie.

Het is verboden binnen te roken.

De gevonden voorwerpen van de klanten worden door het bedrijf 3 maanden bewaard. Op verzoek van de klant kunnen de gevonden voorwerpen verzonden worden naar de klant, mits een voorafgaandelijke betaling van de portokosten door de klant.

Op diverse plaatsen in het gebouw hangen camera’s en ieder die zich in het gebouw bevindt stemt toe in het maken van de opnames.  Bij incidenten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal gebruikt worden bij de autoriteiten.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van de bezittingen van de klant.

Het is verboden verdovende middelen te nuttigen, verhandelen of bij zich te hebben.

Het is niet toegelaten met meer dan het toegestane aantal personen in de kamer te verblijven.

Het is verboden diefstal te plegen of de eigendom van het bedrijf te beschadigen. In dit geval zal de klant verantwoordelijk gesteld worden voor vernieuwing- of renovatiekosten.

In geval van brand dienen nooduitgang gebruikt te worden.

De klant dient de geldende Covidmaatregelen te respecteren.

 In geval van niet naleving van het huisreglement, kan de klant verzocht worden de accommodatie onmiddellijk te verlaten, zonder aanspraak op terugbetaling of vergoeding, alsook onverminderd het recht van het bedrijf om de klant hiervoor aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

 

De Blauwe zaal BV
Blauwezaalhoek 4, 8310 Brugge
KBO-nummer: 0451.284.976